Ban tổ chức hội nghị

BAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG CAN THIỆP TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ 9 - VSIR 2022

1/ Trưởng ban tổ chức

GS.TS. Phạm Minh Thông

2/ Phó Trưởng ban tổ chức

PGS.TS  Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

TS. Trần Chí Cường

3/ Ủy viên ban tổ chức

PGS.TS. Bùi Văn Giang

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS Lê Văn Phước

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

TS.BS Lê Thanh Dũng

TS.BS Trần Anh Tuấn

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

Ths.BS Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn

Ths.BS Nguyễn Quang Anh

Ths,.BS Lê Hoàng Kiên

Ths.BS Nguyễn Tất Thiện

Ths.BS Nguyễn Hữu An

CN. Trần Công Chí

CN Hoàng Thị Thanh Huyền

4/ Thành viên của Hội đồng khoa học 

Trưởng tiểu ban:           

GS.TS Phạm Minh Thông

Ủy viên:                          

PGS.TS Lê Văn Trường

PGS.TS. Bùi Văn Giang

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS Lê Văn Phước

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

TS.BS Trần Chí Cường

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

TS.BS Lê Thanh Dũng

TS.BS Trần Anh Tuấn

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

5/ Tiểu ban tài chính               

Trưởng tiểu ban   

GS.TS Phạm Minh Thông        

Ủy viên:      

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng              

PGS.TS Vũ Đăng Lưu 

CN Trần Công Chí

6/ Tiểu ban đối ngoại

Trưởng tiểu ban:            

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban:      

PGS.TS Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Ủy viên:                          

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

PGS.TS. Bùi Văn Giang

BSCKII. Nguyễn Đức Khang

PGS.TS Lê Văn Phước

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền

PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

TS.BS Trần Chí Cường

TS.BS Lê Thanh Dũng

TS.BS Trần Anh Tuấn

TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng

Ths.BS Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn

Ths.BS Nguyễn Quang Anh

Ths,.BS Lê Hoàng Kiên

Ths.BS Nguyễn Tất Thiện

Ths.BS Nguyễn Hữu An

7/ Tiểu ban hậu cần

Trưởng tiểu ban             

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban       

PGS.TS Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Ủy viên                           

CN Trần Công Chí                     

CN Hoàng Thị Thanh Huyền

8/ Tiểu ban kỹ thuật, in ấn               

Trưởng tiểu ban             

GS.TS Phạm Minh Thông

Phó trưởng tiểu ban       

PGS.TS Lê Văn Trường

PGS.TS Vũ Đăng Lưu

Ủy viên                           

CN Trần Công Chí          

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top