HỘI THẢO VỆ TINH 1

12:30 Ghi nhận thành công bước đầu sử dụng WEB điều trị phình mạch não cổ rộng ở Việt nam

PGS.TS. Vũ Đăng Lưu (Việt nam)

12:45 Kinh nghiệm điều trị phình mạch não giữa vơ

TS.. Đỗ Đức Thuần (Việt nam)